کاشت گیاه در درون بطری به تکنیک و وسایل خاص خود نیازمند است و از اینرو اگر مایلیم از بطری برای ایجاد تراریوم بهره ببریم بهتر است حداقل بطری دهان گشادی را انتخاب کنیم که بتوانیم به راحتی دستمان را درونش فرو برده و در آن کار کنیم.


نکته مهم در کاشت گیاه در درون بطری این مطلب است که نوع گیاه و اندازه آن باید دقیقا مورد نظر و توجه قرار بگیرد. زیرا گیاه کاشته شده در درون بطری تقریبا از دسترس ما خارج بوده و امکان هرس و کوتاه کردنش وجود ندارد.
تراریوم با استفاده از بطری استوانه ای


برای کاشت گیاه در بطری باید اندازه نهایی گیاه پس از رشد کامل در نظر گرفته شود و متناسب با آن بطری مناسبی انتخاب و تهیه شود.