- در بین عوامل موثر بر مرغوبیت تاثیر منطقه کشت بیشترین و کود ازته هم پس از آن تاثیر بر روی مرغوبیت قند دارد.

عوامل کشت 37%                   کود ازته 20%       رقم و به زراعی 16%         بارندگی و اقلیم11%

- در اواخر تابستان هوا رو به خشکی می رود و مقدار برگها کاهش یافته اند و تنفس کم می شود و غده در حال رسیدگی تکنولوژی می باشد دادن کود ازته زیاد باعث رشد برگها شده و از درصد قند می کاهد آبیاری زیاد نیز باعث جذب بیشتر می گردد، پس در این شرایط آبیاری کمتر و ندادن کود ازته توصیه می شود.

- در شرایط کشت زمستانه (خوزستان) درصد قند کمتر می باشد.

چغندر قند

- متوسط برداشت 27-24 تن در هکتاری باشد.

- قند ابتدا در برگها بصورت قند ساده است سپس به غده رفته در آنجا تبدیل به ساکارز شده و ذخیره می گردد البته به صورت ساکارز هم در برگ ساخته می شود ولی کمتر است.

- با افزایش ازت محصول قند ابتدا کمی افزایش و سپس کاهش می یابد ولی درصد قند از همان ابتدا کاهش  می یابد و محصول غده افزایش می یابد.

- رسیدگی فیزیولوژیکی چغندرقند، 2 سال پس از کاشت است ولی رسیدگی تکنولوژیکی هنگامیست که قند افزایش املاح کاهش یافته باشند.

- اگر چغندر قند یخ زده برداشت شود و سریعاً به کارخانه انتقال یابد می توان استفاده نمود ولی اگر یخ آن آب شود ، ساکارز به قندهای انورت تبدیل شده و می گندد.

- بهترین شرایط جهت چغندرقند بهاره وجود تابستان گرم جهت تامین حداکثر رشد و پائیز آفتابی با درجه حرارت شبانه نزدیک به صفر

- هوای سرد پس از کشت در بهار میتوان رشد چغندر قند را تا حد زیادی کاهش دهد.

- افزایش طول روز باعث افزایش وزن ریشه ها و مقدار ساکارز تولیدی تا 2 برابر خواهد شد ولی روی رشد قسمت های هوایی تاثیر چندانی ندارد.

- چغندر قند احتیاج به نور با شدت زیاد دارد.

- طوقه همان هیپوکوتیل و گردن اپی کوتیل می باشد.

- در برش عرضی چغندر دوایر تیره و روشن متحدالمرکزی مشاهده می شوند لایه تاریک دسته جات آوندی و دوایر روشن سلولهای حاوی قند هستند در چغندرقند 12-8 دایره و در چغندر علوفه ای 5-3 عدد وجود دارد.

- درصد ماده خشک ریشه با افزایش سن افزایش می یابد.

- در نتیجه عملیات به نژادی درصد قند واریته های چغندر قند را به 16 تا 20 درصد رسانده اند.

- به ازاء هر کیلوگرم مواد ناخالص که در شیره چغندر قند باشد 5/1 کیلوگرم قند در ملاس تلف می شود.

- کلیه ترکیبات ازته را که نمیتوان از عصاره جدا نمود ازت مضره نامیده می شوند . مثل بعضی اسیدهای آمینه (بتائین-تیروزین- آسپاراژین) ولی پروتئین ها و آمیدها موقع استخراج به آسانی جدا می شوند.

- برگها بصورت دایره ای قرار داشته که مسن ترین آنها در خارج قراردارد. با خشک شدن و ریزش هر برگ، برگ جدیدی جایگزین می شود. چون تشکیل برگهای جدید به قیمت تلف شدن قند تمام می شود باید از تلفات برگ جلوگیری نمود .

- ساقه گل دهنده از مرکز طوقه بیرون می آید و دارای برگهای کوچک و باریکی می باشد.

- چغندر قند دگرکشن است.

- جهت کشت زمستانه (خوزستان) و جلوگیری از گلدهی میتوان تاریخ کشت را کمی عقب تر برد.

- چغندرقند معمولاً دیپلونید است. باکلشی سین آنرا تتراپلوئید نموده و با یک دیپلوئید تلاقی داده و تریپلوئید بوجود آورده اند. بذور تجاری معمولاً مخلوطی از ارقام دیپلوئید تتراپلوئید و تریپلوئید هستند که مقدار تریپلوئید بیشتر است.

- باید حداقل 4 سال فاصله بین کشت چغندر با گیاهان دیگر حساس به نماتد وجود داشته باشد.

- در مناطق آلوده به نماتد بهترین گیاه قبل از چغندر قند یونجه می باشد.

- در بعضی آزمایشات از ازت دمبرگ جهت تعیین نیاز گیاه به کود ازته استفاده می شود. 1000ppm> نباید بشود.

- از ازت دمبرگ جهت بهترین زمان برداشت هم می توان استفاده کرد هرگاه کمترین مقدار باشد برداشت مناسب است.

- مصرف زیاد فسفر از تاثیر سوء ازت زیاد نمی کاهد و ممکن است درصد ساکارز ریشه را کاهش دهد.

- پتاس کافی جذب ازت زیاد را محدود می کند ولی پتاس زیاد باعث افزایش خاکستر شیره چغندر شده و نامطلوب است.